سریال مدار صفر درجه بایگانی - کافه تنهایی

تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

i-love-you-for-loving

i-love-you-for-loving

تورا به خاطر همه کسانی که نشناخته ام دوست میدارم
تورا به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم
برای خاطر عطر نان گرم
و برفی که آب می شود
و برای خاطر نخستین گناه
تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم
تورا به جای همه ی کسایی که دوست نمیدارم دوست میدارم

[مدار صفر درجه – حسن فتحی]

دسته بندی : مطالب عاشقانه
موضوع :





موضوعات

آخرین نوشته ها



آخرین دیدگاه ها

طراحی و اجرا
تمامی حقوق محفوظ می باشد
آنلاین